کمک هزینه ازدواج درصورت ازدواج دائم کارکنان و فرزندان آن ها قابل پرداخت است.


شرایط و مقررات :

  • كمک هزینه ازدواج فقط برای یکبار به هریک از افراد یاد شده قابل پرداخت است
  • کمک هزینه ازدواج فرزندان درصورت کارمند بودن زن وشوهر فقط به شوهر تعلق می گیرد .
  • درصورتی که مزدوجین کارمند باشند کمک هزینه ازدواج به هردو نفر تعلق می گیرد .

مدارک لازم :

  • اصل شناسنامه فرزند و تصویر تمام صفحات .
  • اصل شناسنامه بازنشسته و تصویر تمام صفحات
  • اصل سند ازدواج و تصویر صفحات ۱ تا ۵
  • دفترچه خدمات درمانی فرزندان اناث.
  • اصل کارت ملی و تصویر