اخبار

طرح خدمات حمايتي كودكان ودانش آموزان با نيازهاي ويژه در حال اجرا ست.
طرح خدمات حمايتي كودكان ودانش آموزان با نيازهاي ويژه
1397/9/25
کاربرگ اقلام پرورشی و تربيت بدني  مورد نیاز  مدارس استان
اقلام مورد نياز پرورشي و تربيت بدني
1397/9/19
پانزدهمين دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان با نيازهاي ويژه
مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان با نيازهاي ويژه
1397/9/11
طرح شناخت مرجعيت و تقليد (8) در مدارس سراسر كشور
طرح شناخت مرجعيت و تقليد (8)
1397/8/26
طرح شناخت مرجعيت و تقليد (8) در مدارس سراسر كشور
طرح شناخت مرجعيت و تقليد (8)
1397/8/26