شناسه خدمت

عنوان خدمت / زیر خدمت

بستر ارائه خدمت

http://csdeo.ir/uploads/1jadid.gif 19011855000    ارایه تسهیلات حمایتی، بهداشتی، دارویی و توابخشی به دانش آموزان استثنایی(شناسه خدمت) (فرایند ارائه خدمت)     

http://csdeo.ir/uploads/1jadid.gif 17021856000    ارایه خدمات فرهنگی و هنری به دانش آموزان استثنایی

             http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif17021856100  صدور مجوز میزبانی مسباقات کشوری فرهنگی و هنری دانش آموزان استثنایی (شناسه خدمت(فرایند ارائه خدمت)

                http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif17021856101  برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استثنایی (شناسه خدمت) (فرایند ارائه خدمت)

http://csdeo.ir/uploads/1jadid.gif 17011857000   ارایه خدمات تربیت بدنی به دانش آموزان استثنایی

             http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif17011857100 صدور مجوز میزبانی مسابقات ورزشی کشوری دانش آموزان استثنایی (شناسه خدمت) (فرایند ارائه خدمت)

                http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif17011857101  برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزان استثنایی (شناسه خدمت(فرایند ارائه خدمت)    

http://csdeo.ir/uploads/1jadid.gif 19011858000   سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستان 

             http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif19011858100  تشخیص و معرفی دانش آموزان استثنایی به مراکز آموزشی(شناسه خدمت) (فرایند ارائه خدمت)

                http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif19011858101  رسیدگی به درخواست مجدد سنجش نوآموزان (شناسه خدمت) (فرایند ارائه خدمت)