راهنماهای معلم

راهنمای برنامه درسی هنر زندگی در خانه
راهنمای برنامه درسی نقاشی ساختمان
راهنمای برنامه درسی گروه صنایع چوب
راهنمای برنامه درسی سرمه دوزی
راهنمای برنامه درسی رشته های مهارتی گروه خدمات تغذیه ای
راهنمای برنامه درسی کفاشی
راهنمای برنامه درسی قالی بافی

 

 سایر

توصیه های آموزشی به مدیران

ساعت ارایه درس کاروفناوری
آیین نامه  متوسطه پیش حرفه ای سال 97
 شیوه نامه هدایت حرفه ای 96
 

 

فهرست کیت های آموزشی دوره متوسطه پیش حرفه ای

1فهرست مجموعه وسایل ریاضی دوره اول متوسطه پیش حرفه ای 
2فهرست مجموعه وسایل ریاضی دوره  متوسطه حرفه ای 
3فهرست مجموعه وسایل ریاضی دوره متوسطه حرفه ای که کیت آموزشی متوسطه پیش حرفه ای را در مدرسه دارند 
4فهرست مجموعه وسایل ریاضی دوره متوسطه حرفه ای و پیش حرفه ای 
5فهرست مجموعه وسایل علوم دوره اول متوسطه پیش حرفه ای 
6فهرست مجموعه وسایل علوم دوره متوسطه حرفه ای  
7فهرست مجموعه وسایل اجتماعی و اقتصاد دوره اول متوسطه پیش حرفه ای 

8فهرست مجموعه وسایل آشپزی متوسطه پیش حرفه ای و حرفه ای

9فهرست مجموعه وسایل کار و فن آوری پیش حرفه ای 
10فهرست مجموعه وسایل مهارت های حرفه ای متوسطه حرفه ای 
11فهرست مجموعه وسایل هنر متوسطه پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای 
12فهرست مجموعه وسایل مهارت های حسی حرکتی پیش حرفه ای