معاونت برنامه ریزی آموزشی و توان بخشی به عنوان یکی از معاونت های سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور می باشد.این معاونت دارای زیر مجموعه و گروه هایی به شرح ذیل است:

  • مدیریت آموزشی
  • مدیریت امور توان بخشی
  • گروه آموزش وپرورش تلفيقي - فراگير
  • گروه سنجش و ارزشیابی تحصیلی
  • گروه مشارکت های مردمی و مدارس غیردولتی و تعاونی های دانش آموزی
  • دفتر نشریه تخصصی تعلیم و تربیت استثنایی
  • دفتر شورای نشر سازمان آموزش و پرورش استثنایی