کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات: خانم اسداللهی
شماره تلفن: 02166970455 داخلی 1342
شرح وظایف:
شاغل این پست سازمان ضمن رعایت موازین شرعی و بر طبق مقررات اداری و مالی تحت نظارت مسئول مربوط وظایف مشروحه زیر را انجام می دهد:
     همکاری با مسئول مربوط و سایر کارکنان برابر مقررات موجود
     فراهم نمودن زمینه های اجرایی مناسب جهت اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره در مورد وظایف مربوط
     همکاری لازم با کارشناس ارزشیابی در اداره امور اداری در زمینه بررسی شکواییه ارزشیابی کارکنان
     ارائه پیشنهادات لازم به منظور تسریع و تسهیل در اجرای برنامه ها و فعالیت های سازمان و واحدها و ادارات تابعه
     بررسی شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از واحدها وادارات تحت پوشش سازمان و تهیه گزارش های لازم در این زمینه به کارشناس مسئول مربوط
     همکاری با گروه های اعزامی بازرسی وزارت متبوع و حوزه ستادی با هماهنگی مسئول مربوط
     اقدام به بازرسی های موردی و اتفاقی از واحدها و ادارات تابعه با کسب اجازه از مسئول مربوط و تهیه گزارش های لازم
     پیگیری بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از طرف دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
     بررسی گزارش ها و شکایات مراجعان حضوری و غیر حضوری و تهیه گزارش های لازم
     جمع بندی آمار بازرسی و شکواییه های مدیریت های استان ها
     پیگیری امور مربوط به بازدیدهای دوره ای و موردی
     تهیه پیش نویس مکاتبات و گزارش های لازم
     رعایت اصول تکریم شخصیت ارباب رجوع
     دقت لازم جهت حسن اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در زمینه شغل مورد تصدی
     همکاری با مسئول مربوط در بررسی و طبقه بندی شکایات واصله از واحدهای تابعه با توجه به محتوا و موضوع
     بررسی، مطالعه، تحقیق و پژوهش به منظور کسب مهارت های لازم و ارتقاء علمی جهت ارایه ی راهکارهای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی
     تهیه و تنظیم بخشنامه ها ودستورالعمل های لازم در زمینه شغل مورد تصدی و ابلاغ به واحدهای ذیربط و دقت لازم جهت حسن اجرای آنها
     تهیه پیش نویس مکاتبات و گزارش های لازم
     پاسخگویی مناسب به تماس های تلفنی و سئوالات حضوری مراجعان در چارچوب وظایف مربوط به پست مورد تصدی
     انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم

معرفی فعالیت های اصلی کارشناسی:
الف) ارزیابی عملكرد شاخص های عمومی و اختصاصی:
هر ساله بر اساس ماده 88 قانون مديريت خدمات كشوري (مصوبه شماره 4225/44327 تاریخ 14/1/1389 هیات وزیران)، کلیه  دستگاه هاي اجرايي،  به منظور سنجش موفقیت در راستای تحقق اهداف ، ماموریت ها وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری ( موضوع مصوبه شماره 560/93/206 تاریخ 20/1/1396 شورای عالی اداری ) و برنامه جامع اصلاح نظام اداری ( موضوع تصویب نامه شماره 127675/ت 50642 ه تاریخ 28/10/1393هیات وزیران )، مطابق با شاخص هاي عمومي و اختصاصي مختص خود، توسط دفتر منايع انساني و تحول اداري مورد ارزيابي قرار مي گيرند و نتايج جهت تاييد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال مي گردد.
وزارت آموزش و پرورش نیز می بایست به عنوان یک دستگاه، با همکاری واحدهای ذیربط، عملکرد معاونت ها، مراکز، دفاتر و ادارات کل ستادی و استانی، سازمان ها و دانشگاه های وابسته( از جمله سازمان آموزش و پرورش استثنایی)، در این ارزیابی شرکت نموده و گزارش عملکرد خود را به صورت مکانیزه و از طریق نرم افزار سامانه جامع مدیریت عملکرد وزارت آموزش و پرورش، به مراجع قانونی ارایه نماید.
برابر ضوابط و مقررات، گزارش ارزیابی عملکرد هر حوزه در دستگاه آموزش و پرورش به وزیر محترم و واحدهای ذی صلاح مرتبط مانند سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین براساس ماده 83 قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس شورای اسلامی و رییس جمهور محترم ارایه و ضمن بهره برداری از نتایج آن، وضعیت عملکرد و رتبه مکتسبه وزارت و حوزه های تابعه در جشنواره شهید رجایی سطح ملی و دستگاهی مطرح می گردد.
     شیوه نامه های مرتبط با شاخص های  عمومی
     عناوین شاخص های اختصاصی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور- 1396
     گزارش عملكرد شاخص‌هاي اختصاصی استان‌ها و تحليل آن در سال 1396
     شاخص های عمومی سازمان در سال 1397

ب)نظارت و ارزیابی عملكرد ادارات استانی:
     ارزيابي عملكرد و به طور كلي تر مديريت عملكرد فرآيندي است که در راستای کسب اطلاعات مفيـد و سـودمند در خصوص چگونگي انجام موثر كارها و با هدف اصلاح امور برنامه¬ریزی و اجرا می گردد. سازمان آموزش و پرورش استثنایی نیز مانند هر سازمانی به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت هـای خـود بـویژه در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی و کنترل دارد. فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکـن مـی نمایـد. در همین راستا، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، جهت ارزیابی عملکرد ادارات آموزش و پرورش استان ها، اقدام به طراحی کاربرگ های ارزیابی از عملکرد ادارات و مدارس آموزش و پرورش استثنایی نموده است تا ضمن نظارت به موقع و موثر بر فعالیت¬های حوزه¬های تحت مدیریت خود، ارزیابی عملکرد ایشان و مهم تر از همه ارائه¬ی بازخوردهای مناسب، گامی مهم در دستیابی به اهداف سازمانی و ارائه خدمات بهتر به ذینفعان خود بردارد.    
     نمونه کاربرگ ارزیابی مدارس استثنایی 1398

    نمونه کاربرگ ارزیابی ادارات استثنایی سال 1398

ج)نظارت بر ارزیابی عملكرد کارکنان:
     یکی از فعالیت هایی که توسط کارشناسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات انجام می¬پذیرد نظارت بر حسن اجرای ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان می باشد که بر اساس دستورالعمل¬های ارسالی و به صورت سالیانه توسط اداره کل پشتیبانی و توسعه مدیریت انجام می پذیرد.
     بخشنامه ارزشیابی کارکنان 1397
     کاربرگ های ارزشیابی کارکنان 1397
     راهنمای ارزشیابی کارکنان1397