راهنمای سامانه ارزشیابی تحصیلی

 

دوره ابتدایی

فایل آموزشی   وضعیت ثبت ارزشیابی توصیفی گروه کم توان ذهنی فایل آموزشی   فلوچارت ارزشیابی توصیفی گروه با نیازهای ویژه ذهنی
 جدول سه پنجم كتاب درسي گروه كم توان ذهني 98-97 فایل آموزشی   روش اول بروز آوری صفحه ثبت ارزشیابی
فایل آموزشی   روش دوم بروز آوری صفحه ارزشیابی فیلم   تعریف کاربری و تخصیص درس به آموزگار
فیلم   ارزشیابی توصیفی دانش آموزان استثنایی با هوشبهر عادی

 ارزشیابی توصیفی گروه کم توان ذهنی سال 96-95

ارزشیابی توصیفی گروه کم توان ذهنی سال 95-94

فیلم   فیلم آموزشی ارزشیابی  توصیفی دانش آموزان با کم توانی ذهنی

 

راهنماي جهش دانش آموزان آسيب ديده شنوايي اول مقدماتي - اول تكميلي راهنماي تاييد ارزشيابي توصيفي ابتدايي معلمان توسط مدير

 

دوره اول متوسطه پیش حرفه ای

فایل آموزشی   نحوه ثبت نمرات در دوره اول متوسطه پیش حرفه ای  فایل آموزشی   مراحل تغییر رمز از طریق گزینه فراموشی رمز
فیلم    چاپ لیست نمرات دبیر جدول بارم بندی اول متوسطه پیش خرفه ای 
فیلم    تخصیص دروس به دبیر فایل آموزشی   انتخاب واحد خودکار

 

دوره دوم متوسطه

فایل آموزشی   نحوه ثبت نمرات در دوره دوم متوسطه حرفه ای  فایل آموزشی  مراحل تغییر رمز از طریق گزینه فراموشی رمز

فیلم    چاپ لیست نمرات  دبیر

  جدول بارم بندی متوسطه حرفه ای
فیلم    تخصیص دروس به دبیر فایل آموزشی   انتخاب واحد خودکار