شناسه خدمت

عنوان خدمت / زیر خدمت

   بستر ارائه خدمت

19011858000 سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستان 

           http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif 19011858100  تشخیص و معرفی دانش آموزان استثنایی به مراکز آموزشی (شناسنامه خدمت) (راهنمای خدمت)

             http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif19011858101 رسیدگی به درخواست مجدد سنجش نوآموزان  (شناسنامه خدمت)(فرایند ارائه خدمت)


http://csdeo.ir/uploads/1jadid.gif17011857000   ارایه خدمات تربیت بدنی به دانش آموزان استثنایی

          http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif17011857100 صدور مجوز میزبانی مسابقات ورزشی کشوری دانش آموزان استثنایی (شناسنامه خدمت )(فرایند ارائه خدمت)

             http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif17011857101 برگزاری مسابقات ورزشی  دانش آموزان استثنایی (شناسنامه خدمت)(فرایند ارائه خدمت)


http://csdeo.ir/uploads/1jadid.gif17021856000 ارایه خدمات فرهنگی و هنری به دانش آموزان استثنایی

          http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif17021856100  صدور مجوز میزبانی مسابقات کشوری فرهنگی و هنری دانش آموزان استثنایی (شناسنامه خدمت)(فرایند ارائه خدمت)

            http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gifبرگزاری مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استثنایی (شناسنامه خدمت)(فرایند ارائه خدمت)


      http://csdeo.ir/uploads/1jadid.gif19011855000 ارایه تسهیلات حمایتی، بهداشتی، دارویی و توانبخشی به دانش آموزان استثنایی(شناسنامه خدمت)(فرایند ارائه خدمت)