شناسه خدمت

عنوان خدمت / زیر خدمت

بستر ارائه خدمت

  1808851000      آموزش، پرورش و توانبخشی دانش آموزان استثنایی    

             http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif 18081851100 آموزش دانش آموزان استثنایی(شناسنامه خدمت) (راهنمای خدمت)

                http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif18051851101 آموزش والدین دانش آموزان استثنایی (شناسنامه خدمت)(فرایند ارائه خدمت)

                http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif18081851102 صدور مدارک تحصیلی دانش آموزان استثنایی(شناسنامه خدمت)(فرایند ارائه خدمت)

                http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif18081851103 صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانش آموزان استثنایی(شناسنامه خدمت)(فرایند ارائه خدمت)

                http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif18081851104 صدور تاییدیه تحصیلی دانش آموزان استثنایی (شناسنامه خدمت)(فرایند ارائه خدمت)

                http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif19081851105 ارائه معرفی نامه به دانش آموزان استثنایی برای مراکز توانبخشی و درمانی(شناسنامه خدمت)(فرایند ارائه خدمت)

                http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif19081851106 ارائه خدمات توانبخشی به دانش آموزان استثنایی(شناسنامه خدمت)(فرایند ارائه خدمت)

                http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif19081851107 ارایه معرفی نامه به دانش آموزان استثنایی برای معافیت از خدمت وظیفه عمومی(شناسنامه خدمت)(فرایند ارائه خدمت)

                http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif 19081851109 ارایه خدمات مشاوره و راهنمایی به دانش آموزان استثنایی(شناسنامه خدمت)(فرایند ارائه خدمت)

 

http://csdeo.ir/uploads/1jadid.gif18061852000      تدوین و ارایه کتب و محتوای درسی دانش آموزان استثنایی    

                  http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif18061852100 تدوین و ارایه کتب بریل(شناسنامه خدمت 1 -2)(فرایند ارائه خدمت1- 2)

                     http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif18061852101 تدوین و ارایه کتب صوتی(شناسنامه خدمت)(فرایند ارائه خدمت)

                    http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif18061852102 توزیع کتب و ارائه محتوای درسی دانش آموزان استثنایی(شناسنامه خدمت)(فرایند ارائه خدمت)

                    http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif18061852103تدوین و ارایه درس افزار دانش آموزان استثنایی(شناسنامه خدمت)(فرایند ارائه خدمت)

                  

http://csdeo.ir/uploads/1jadid.gif13011853000   ارائه مجوز مدارس غیرانتفاعی و مراکز آموزشی و توانبخشی دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری

               http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif13011853100 صدور مجوز مدارس غیردولتی استثنایی(شناسنامه خدمت)(فرایند ارائه خدمت)

                  http://csdeo.ir/uploads/2gadi.gif13011853101 صدور مجوز مراکز آموزشی و توانبخشی دانش آموزان با مسکلات ویژه یادگیری(شناسنامه خدمت)(فرایند ارائه خدمت)