مصاحبه با دانش آموزان موفق در ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

1 راضیه ابراهیمی دانش آموز نابینا از استان چهارمحال و بختیاری رتبه 863منطقه 3گروه علوم انسانی  در کنکور سراسری فیلم 1  فیلم2  فیلم3  
 2 علیرضا مددی دانش آموز نابینا از استان چهارمحال و بختیاری رتبه 99 منطقه 3گروه علوم انسانی  در کنکور سراسری فیلم 1  فیلم2