اطلاع رسانی تخصصی

1)مجلات تخصصی
    الف) داخلی
             -حوزه استثنایی
              - آموزش و روانشناسی
     ب) خارجی
2)همایش ها و کنفرانس ها