کتاب های درسی چند معلولیتی

 

 کتاب های پایه آمادگی مقدماتی

  شناخت 2مقدماتی

   شناخت1،ریاضی مقدماتی

 

زبان ، برقراری ارتباط و سوادآموزی مقدماتی  

دانش عمومی3 مقدماتی 

 دانش عمومی2 مقدماتی

دانش عمومی مقدماتی1

 
 کتاب های پایه آمادگی تکمیلی

 سواد آموزی خواندن 

  شناخت ریاضی

  زبان و برقراری ارتباط و سوادآموزی

       
 کتاب های درسی پایه  اول دوره ابتدایی   جلد 1

  فارسی نوشتاری جلد1 اول

 فارسی خوانداری جلد1 اول

 علوم تجربی جلد1 اول 

ریاضی جلد1 اول

   
  کتاب های درسی پایه  اول دوره ابتدایی    جلد 2

ریاضی اول جلد2

  علوم جلد 2 اول 

فارسی اول نوشتاری جلد2 

 

     
  کتاب های درسی پایه  اول دوره ابتدایی   جلد3 

 علوم جلد3 اول

 ریاضی جلد3 اول.

 فارسی نوشتاری جلد3 اول.

   
  کتاب های درسی پایه دوم  دوره ابتدایی 

 خوانداری  دوم.pdf 

نوشتاری دوم.pdf   

 

  علوم دوم.

قرآن دوم.pdf

  

ریاضی دوم95.pdf   

 

 دینی دوم.pdf  

 

 
  کتاب های درسی پایه سوم دوره ابتدایی

نوشتاری سوم.pdf

 

خوانداری سوم.pdf 

 علوم سوم.pdf 

ریاضی سوم.pdf 

 

 دینی سوم.pdf 

 اجتماعی سوم.pdf

 

 قرآن سوم.pdf  

 کتاب های درسی پایه چهارم دوره ابتدایی

 خوانداری چهارم.pdf 

نوشتاری چهارم  

 ریاضی چهارم. pdf  

 علوم چهارم.pdf 

  قرآن چهارم.pdf  

    مطالعات اجتماعی چهارم.

 دینی چهارم.pdf  

 کتاب های درسی پایه پنجم دوره ابتدایی

اجتماعی 5.pdf

 

 دینی5.pdf 

 ریاضی5.pdf

 

 علوم5.pdf

  فارسی5.pdf 

   نگارش5.pdf  

 قرآن5.pdf

 

   کتاب های درسی پایه ششم دوره ابتدایی

 اجتماعی آیین زندگی 6.pdf 

 قرآن 6.pdf 

 فارسی6 

کتاب_کارتفكر_و_پژوهش6.pdf

 

 علوم6.pdf 

 ریاضی6.pdf  

 

دینی 6.pdf

دینی 6.pdf

پایه اول دوره ابتدایی

جلد1 ریاضی 1  علوم 1   خوانداری 1
جلد 2 ریاضی2  علوم2   نوشتاری2
جلد3 ریاضی 3 علوم3  نوشتاری3

پایه دوم ابتدایی

پایه سوم ابتدایی

پایه چهارم ابتدایی

پایه پنجم ابتدایی

پایه ششم ابتدایی 

 نوشتاری دوم      نوشتاری سوم   نوشتاری چهارم     علوم 5  مطالعات اجتماعی6   
قرآن دوم خوانداری سوم  خوانداری چهارم  دینی5  قران6 
علوم دوم   دینی سوم   علوم چهارم    مطالعات اجتماعی5     دینی6  
ریاضی دوم علوم سوم ریاضی     ریاضی چهارم    ریاضی 5  ریاضی6    
دینی دوم قران سوم    دینی چهارم     قرآن 5   علوم6
 خوانداری دوم مطالعات اجتماعی سوم     قرآن چهارم        فارسی6