آیین نامه و شیوه نامه متوسط حرفه ای:

 

توصیه های آموزشی به مدیران

برخي ملاحظات آموزشي براي دانش آموزان باز مانده از تحصيل  ساير گروه هاي استثنايي (آسيب ديده بينايي، آسيب ديده شنوايي و معلول جسمي - حركتي) و چند معلوليتي دوره اول متوسطه پيش حرفه اي

شیوه نامه اجرایی آموزش رویکرد شایستگی محور متوسط حرفه ای 

آیین نامه  نامه متوسط حرفه ای

 راهنمای برنامه درسی:

راهنمای برنامه درسی پوشاک

راهنمای برنامه درسی باغبانی

راهنمای برنامه درسی لوله کشی

راهنمای برنامه درسی کمک خدمات اداری

راهنمای برنامه درسی رشته های مهارتی گروه خدمات تغذیه ای

راهنمای برنامه درسی نقاشی ساختمان

راهنمای برنامه درسی گروه صنایع چوب

راهنمای برنامه درسی هنر زندگی در خانه

راهنمای برنامه درسی سرمه دوزی

راهنمای برنامه درسی کفاشی

راهنمای برنامه درسی قالی بافی 

راهنمای نقشه خوانی

 دفاتر

کارورزی تا 40 ساعت آموزش (بخشنامه)

دفتر ثبت جریان کارورزی

حق الزحمه کارورزی (بخشنامه)

دفتر ثبت جریان کلاس متوسطه حرفه ای

دفتر دبیر راهنمای آموزشی

 دفتر گزارش پیشرفت تحصیلی متوسطه حرفه ای

دفاتر کارگاهی بر اساس استانداردمهارتی متوسطه حرفه ای 

دفاتر کارگاهی بر اساس رویکرد شایستگی محور