راهنماي معلم، دفاتر آموزشي و جزوات آموزشي دانش آموزان جسمی - حرکتی

​دفاتر:‌

 

راهنمای معلم: 

مكمل راهنمای معلم: 

 ابتدايي:

مکمل راهنمای معلم درس علوم پایه ششم سال97

مكمل راهنماي معلم درس هنر پايه اول تا سوم 

مکمل راهنمای معلم درس ریاضی پایه اول ابتدایی سال 97

مکمل راهنمای معلم درس کار و فناوری پایه ششم

مکمل راهنمای معلم درس رياضي پایه ششم  

مکمل راهنمای معلم درس علوم پایه چهارم ابتدايي

مکمل راهنمای معلم درس رياضي  پایه پنجم

مكمل راهنماي معلم درس رياضي پايه دوم ابتدايي 

مکمل راهنمای معلم درس رياضي  پایه سوم دوره ابتدايي

مكمل راهنماي معلم درس رياضي پايه اول ابتدايي 

مکمل راهنمای معلم درس رياضي  پایه چهارم ابتدايي

 مکمل راهنمای معلم درس علوم پایه اول ابتدایی

مکمل راهنمای معلم درس علوم پایه دوم ابتدایی

مکمل راهنمای معلم درس علوم پایه سوم ابتدایی

 

متوسطه:

مکمل راهنمای معلم درس ادبیات فارسی پایه هفتم

 مكمل راهنماي معلم درس علوم پايه هشتم (فیلم های آموزشی)

مكمل راهنماي معلم درس تفكر و سبك زندگي  پايه هفتم 

 مكمل راهنماي معلم درس زبان انگليسي پايه دهم

مكمل راهنماي معلم درس علوم پایه هفتم  (فیلم های آموزشی)

 مکمل راهنمای معلم درس زبان انگلیسی پایه نهم

مکمل راهنمای معلم درس زبان انگليسي پایه هشتم 

 مکمل راهنمای معلم درس کار و فناوری پایه نهم

مکمل راهنمای معلم درس عربي  پایه نهم

 مکمل راهنمای معلم درس علوم  پایه نهم

مكمل راهنماي معلم درس تفكر و سبك زندگي پايه هشتم

 مکمل راهنمای معلم درس كار و فناوري  پایه هشتم (96-1395)

مكمل راهنماي معلم درس عربی پایه هشتم  (کتاب کار) 

 مکمل راهنمای معلم درس زبان انگليسي پایه هفتم 

مکمل راهنمای معلم درس كار و فناوري پایه هفتم

 مکمل راهنمای معلم درس زبان ادبیات فارسی  پایه یازدهم دوره دوم متوسطه 

مکمل راهنماي معلم درس عربی پایه هفتم  (کتاب کار)  

 مکمل راهنمای معلم درس زبان عربی پایه دهم علوم انسانی دوره دوم متوسطه 

مکمل راهنمای معلم درس زبان انگلیسی پایه یازدهم متوسطه

 مکمل راهنمای معلم درس عربی زبان قران 3  پایه دوازدهم کاردانش  

مکمل راهنمای معلم درس عربی زبان قران 1پایه دهم کاردانش

 مکمل راهنمای معلم درس عربی زبان قران 2 پایه یازدهم کاردانش

مکمل راهنمای معلم درس زبان انگلیسی پایه دهم کارودانش و فنی حرفه ای 

مكمل راهنماي معلم درس ادبيات فارسي پايه نهم

مكمل راهنماي معلم درس گرافيك سياه و سفيد پايه دهم

مکمل راهنمای معلم درس ریاضی پایه هفتم

مکمل راهنمای معلم درس فارسی1 پایه دهم

مکمل راهنمای معلم درس کاربر رایانه پایه دهم کارودانش دوره دوم متوسطه  

مکمل راهنمای معلم درس گرافیک رایانه پایه دهم کارودانش دوره دوم متوسطه

مکمل راهنمای معلم درس ریاضی هشتم

سایر:  

استاندارد فضا و تجهیزات در مراکز جسمی حرکتی و کلاس های ضمیمه جسمی حرکتی

هدایت تحصیلی دانش آموزان با نیازهای ویژه

فهرست اقلام کیت فارسی و کیت ریاضی دوره ابتدایی ویژه دانش ­آموزان گروه های آسیب دیده شنوایی،معلول جسمی حرکتی و طیف اتیسم