دفاتر ارزشیابی  ویژه  نوآموزان پیش از دبستان و دانش آموزان ابتدایی کم توان ذهنی

 

ردیف

عنوان دفاتر ارزشیابی

1

دفترثبت جریان آموزشی دوره آمادگی

2

دفترچه ارزشیابی آمادگی مقدماتی و تکمیلی

3

دفترچه شاخص های عملکردی آموزشی پیش از دبستان 6-4 سال

4

دفتر سرپرستان مراکز آموزشی دانش آموزان

5

دفتر مدیریت فرآیندهای کلاس دوره ابتدایی

6

دفترچه ارزشیابی درس مهارت آموزی دوره ابتدایی پایه اول تا ششم

7 اجرای آموزش های پیش از دبستان برای نوآموزان 4 تا 6 سال

 

کارنمای تحصیلی ویژه نوآموزان پیش از دبستان

 

ردیف

عنوان کارنما

1

کارنمای تحصیلی آمادگی مقدماتی

2

کارنمای تحصیلی آمادگی تکمیلی

 

راهنمای معلم  ویژه  نوآموزان پیش از دبستان و دانش آموزان  ابتدایی کم توان ذهنی

 

ردیف

راهنمای معلم (روش تدریس) 

1

آموزش والدين 1

2

آموزش والدين 2

3

راهنمای برنامه درسی آمادگی

4

راهنمای معلم آمادگی مقدماتی و تکمیلی

5

راهنمای معلم مهارت آموزی پایه اول تا پنجم

6

راهنمای معلم مهارت آموزی پایه ششم

7

راهنمای معلم علوم ابتدایی پایه اول

8

راهنمای معلم علوم ابتدایی پایه دوم تا چهارم

9

راهنمای معلم علوم پایه پنجم و ششم

10

راهنمای معلم ریاضی ابتدایی پایه اول

11

راهنمای معلم ریاضی ابتدایی پایه دوم تا چهارم

12

راهنمای معلم ریاضی ابتدایی پایه پنجم و ششم 

13

راهنمای معلم فارسی ابتدایی پایه اول

14

راهنماي معلم ديني و قرآن پايه ششم

15

راهنماي معلم مطالعات اجتماعي پایه ششم

16

راهنمای معلم مطالعات اجتماعی پایه سوم

17

راهنماي معلم هنر پايه چهارم، پنجم و ششم 

18

راهنماي معلم كار و فناوري پايه ششم

19

راهنماي معلم تفكر و پژوهش پايه ششم