فهرست کیت های آموزشی دوره متوسطه حرفه ای 

کیت های آموزشی:

کیت علوم

مجموعه وسایل آشپزخانه مشترک

مجموعه وسایل ریاضی

فهرست مجموعه وسایل مهارت های  زندگی  

مجموعه وسایل هنر

 

تجهیزات کارگاهی:

رشته رنگ کاری چوب  مطلوب  قابل قبول 
رشته رنگ کاری ساختمان   مطلوب  قابل قبول 
رشته کمک خدمات اداری مطلوب   قابل قبول 
 رشته خیاط  مطلوب قابل قبول
رشته باغبانی مطلوب قابل قبول
رشته لوله کشی مطلوب  قابل قبول
رشته مشبک بری چوب  مطلوب    قابل قبول
رشته درودگری مطلوب   قابل قبول
رشته رنگ کار چوب  مطلوب قابل قبول
رشته هنر زندگی در خانه مطلوب  قابل قبول
رشته گبه مطلوب  قابل قبول
رشته گبه مطلوب  قابل قبول 
رشته کمک کار آشپز و قناد مطلوب  قابل قبول
 رشته کمک رویه کوب مبل  مطلوب  قابل قبول
رشته قالی بافی  مطلوب  قابل قبول
رشته تعمیرات کفش مطلوب قابل قبول

فهرست درس افزارهای آموزشی

فهرست درس افزارهای آموزشی دوره اول متوسطه حرفه ای و پیش حرفه ای